วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง  (ปวส.) ประจำปีการศึกษา  2549 – 2550

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

1.  หมวดวิชาสามัญ              21          หน่วยกิต

 

วิชาสามัญทั่วไป  6  หน่วยกิต

 

 

 

วิชาสามัญทั่วไป  2  หน่วยกิต

 

 

     1.1  วิชาสามัญทั่วไป        8         หน่วยกิต

3000-1101

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

3

3

3000-1202

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

2

3

    

3000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

2

3

 

 

 

 

 

3000-1601

ห้องสมุดกับรู้สารสนเทศ

1

1

 

 

 

 

     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    6    หน่วยกิต

 

วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    3   หน่วยกิต

 

 

 

วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    3   หน่วยกิต

 

 

     

3000-1520

คณิตศาสตร์ 1

3

3

3000-1423

วิทยาศาสตร์ 4

3

4

2.  หมวดวิชาชีพ                58           หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.1  วิชาชีพพื้นฐาน           9      หน่วยกิต

 

วิชาชีพพื้นฐาน           3     หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพพื้นฐาน           6    หน่วยกิต

 

 

    

3000-0101

การพัฒนางานด้านระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3

3

3200-1003

หลักการจัดการ

3

3

 

 

 

 

 

3200-1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3

3

      2.2  วิชาชีพสาขาวิชา        15     หน่วยกิต

 

วิชาชีพสาขาวิชา        6     หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพสาขาวิชา        9     หน่วยกิต

 

 

 

3204-2004

ระบบปฏิบัติการ

3

4

3204-2005

ระบบฐานข้อมูล

3

4

 

3204-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

4

3204-2008

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

3

4

 

 

 

 

 

3204-2009

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3

4

      2.3  วิชาชีพสาขางาน        12     หน่วยกิต

 

วิชาชีพสาขางาน        6    หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพสาขางาน        6    หน่วยกิต

 

 

      2.4  โครงการ                      -     หน่วยกิต

3204-2401

หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

3

4

3204-2402

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แอนนิเมชั่น

3

4

 

3204-2403

การใช้โปรแกรมสื่อประสม

3

4

3204-2405

การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ 2 มิติ

3

4

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี           6      หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.1 วิชาเลือกเสรี           3      หน่วยกิต

 

วิชาเลือกเสรี         3        หน่วยกิต

 

 

 

วิชาเลือกเสรี         -        หน่วยกิต

 

 

 

3204-2202

การพัฒนาเว็บเพจและโปรแกรมสำเร็จรูป

3

4

 

 

 

 

 

 

วิชาปรับพื้น   3   หน่วยกิต

 

 

 

วิชาปรับพื้น   3   หน่วยกิต

 

 

 

3200-0002

บัญชีเบื้องต้น 1

3

4

3200-0003

บัญชีเบื้องต้น 2

3

4

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร           120     ชั่วโมง

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

 

 

3000-2001

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5

0

2

3000-2002

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6

0

2

รวม    85   หน่วยกิต       -     ชั่วโมง

 

 

27

39

 

 

26

39

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง  (ปวส.) ประจำปีการศึกษา  2549 – 2550

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา

ภาคเรียนที่  3  (ฝึกงาน)

ภาคเรียนที่  4 

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

1.  หมวดวิชาสามัญ              21          หน่วยกิต

 

วิชาสามัญทั่วไป  5 หน่วยกิต

 

 

 

วิชาสามัญทั่วไป  -  หน่วยกิต

 

 

     1.1  วิชาสามัญทั่วไป        5        หน่วยกิต

3000-1606

มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

2

2

 

 

 

 

    

3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

1

1

 

 

 

 

 

3000-1307

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

2

2

 

 

 

 

      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    2    หน่วยกิต

 

วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    1   หน่วยกิต

 

 

 

วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ    1   หน่วยกิต

 

 

2.  หมวดวิชาชีพ                58           หน่วยกิต

3000-1226

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

1

2

3000-1228

ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต

1

2

     2.1  วิชาชีพพื้นฐาน           6      หน่วยกิต

 

ชีพพื้นฐาน           3      หน่วยกิต

 

 

 

ชีพพื้นฐาน           3      หน่วยกิต

 

 

    

3000-0201

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

3

4

3200-1009

การภาษีอากร

3

3

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.2  วิชาชีพสาขาวิชา        9     หน่วยกิต

 

 

 

 

 

วิชาชีพสาขาวิชา        9     หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

3204-2007

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

3

4

 

 

 

 

 

3204-2010

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

3

4

 

 

 

 

 

3204-2014

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.3  วิชาชีพสาขางาน        3    หน่วยกิต

 

 

 

 

 

วิชาชีพสาขางาน        3    หน่วยกิต

 

 

     

 

 

 

 

3204-2406

การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ 3 มิติ

3

4

     2.4  โครงการ                      4     หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

3204-6001

โครงการ

4

8

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี           6      หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.1 วิชาเลือกเสรี           3      หน่วยกิต

 

 

 

 

 

วิชาเลือกเสรี           3      หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

3204-2206

การใช้โปรแกรมกราฟิกส์เพื่อพัฒนาเว็บเพจ

3

4

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร           120     ชั่วโมง

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

 

 

3000-2003

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 7

0

2

3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 8

0

2

รวม    85   หน่วยกิต       -     ชั่วโมง

 

 

9

13

 

 

23

35

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง  (ปวส.) ประจำปีการศึกษา  2549 – 2550

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา

ภาคเรียนที่  5  (ภาคฤดูร้อน)

ภาคเรียนที่  6

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   14  หน่วยกิต

 

วิชาปรับพื้นฐาน    9  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

3200-0005

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรวม(ภาคสมทบ)

 

 

 

 

 

 

 

3200-0001

ธุรกิจทั่วไป

2

2

 

 

 

 

 

3200-0004

การขายเบื้องต้น

3

3