วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2545     ประจำปีการศึกษา  2549 – 2550

สาขาวิชา    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ              สาขางาน    เทคโนโลยีสำนักงาน      

โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา

ภาคเรียนที่  1

ภาคเรียนที่  2

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

รายวิชาปรับพื้น  (ผู้จบ ม. 6  หรือเทียบเท่า)

3200-0002

การบัญชีเบื้องต้น 1

3

4

3200-0003

การบัญชีเบื้องต้น 2

3

4

1.  หมวดวิชาสามัญ              21          หน่วยกิต

 

วิชาสามัญทั่วไป          6       หน่วยกิต

 

 

 

วิชาสามัญทั่วไป          2        หน่วยกิต

 

 

     1.1  วิชาสามัญทั่วไป       13           หน่วยกิต

3000-1101

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3

3

3000-1202

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

2

3

 

2000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

2

3

 

 

 

 

 

3000-1601

ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ

1

1

 

 

 

 

     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานอาชีพ    8      หน่วยกิต

 

วิชาสามัญวิชาชีพ        3        หน่วยกิต

 

 

 

วิชาสามัญวิชาชีพ       3       หน่วยกิต

 

 

 

3000-1501

คณิตศาสตร์ 1

3

3

3000-1401

วิทยาศาสตร์ 1

3

4

2.  หมวดวิชาชีพ                      59        หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.1  วิชาชีพพื้นฐาน             15        หน่วยกิต

 

วิชาชีพพื้นฐาน          6        หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพพื้นฐาน         6       หน่วยกิต

 

 

 

3000-0101

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3

3

3200-1004

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3

3

 

3200-1003

หลักการจัดการ

3

3

3000-0203

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

3

4

     2.2  วิชาชีพสาขาวิชา           24        หน่วยกิต

 

วิชาชีพสาขาวิชา          6       หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพสาขาวิชา        9       หน่วยกิต

 

 

 

3204-2004

ระบบปฏิบัติการ

3

4

3204-2003

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

3

4

 

3204-2011

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

3

4

3204-2005

ระบบฐานข้อมูล

3

4

 

 

 

 

 

3204-2007

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

3

4

     2.3  วิชาชีพสาขางาน             16       หน่วยกิต

 

วิชาชีพสาขางาน         2       หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพสาขางาน         4       หน่วยกิต

 

 

 

3204-2301

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

2

3

3204-3205

การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร

2

3

 

 

 

 

 

3204-2306

การใช้โปรแกรมการคำนวณ

2

3

     2.4  โครงการ                          4        หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                 6        หน่วยกิต

 

วิชาเลือกเสรี          -        หน่วยกิต

 

 

 

วิชาเลือกเสรี            -        หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร           80      ชั่วโมง

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

 

 

 

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 1

0

2

 

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 2

0

2

รวม     86     หน่วยกิต       118     ชั่วโมง

 

 

23

29

 

 

24

34

 


วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2545     ประจำปีการศึกษา  2546 – 2547

สาขาวิชา    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ              สาขางาน    เทคโนโลยีสำนักงาน    

โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา

ภาคเรียนที่  3  (ฝึกงาน)

ภาคเรียนที่  4

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.

..

รายวิชาปรับพื้น  (ผู้จบ ม. 6  หรือเทียบเท่า)

3200-0001

ธุรกิจทั่วไป

2

2

3200-0005

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

2

5

 

3200-0004

การขายเบื้องต้น

3

3

 

 

 

 

1.  หมวดวิชาสามัญ               21           หน่วยกิต

 

วิชาสามัญทั่วไป          4       หน่วยกิต

 

 

 

วิชาสามัญทั่วไป          1        หน่วยกิต

 

 

     1.1  วิชาสามัญทั่วไป         13           หน่วยกิต

3000-1307

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

2

2

3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

1

1

 

3000-1606

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

2

2

 

 

 

 

     1.2  วิชาสามัญพื้นฐานอาชีพ    8      หน่วยกิต

 

วิชาสามัญวิชาชีพ        1        หน่วยกิต

 

 

 

วิชาสามัญวิชาชีพ       1       หน่วยกิต

 

 

2.  หมวดวิชาชีพ                  59            หน่วยกิต

3000-1209

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

1

2

3000-1210

ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต

1

2

     2.1  วิชาชีพพื้นฐาน         15            หน่วยกิต

 

วิชาชีพพื้นฐาน          3        หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพพื้นฐาน         -       หน่วยกิต

 

 

 

3200-1010

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3

3

 

 

 

 

     2.2  วิชาชีพสาขาวิชา       24           หน่วยกิต

 

วิชาชีพสาขาวิชา          3       หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพสาขาวิชา        6       หน่วยกิต

 

 

 

3204-2012

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3

4

3204-2008

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

3

4

 

 

 

 

 

3204-2009

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3

4

     2.3  วิชาชีพสาขางาน         16         หน่วยกิต

 

วิชาชีพสาขางาน         2       หน่วยกิต

 

 

 

วิชาชีพสาขางาน         8       หน่วยกิต

 

 

 

3204-2302

การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน

2

3

3200-2307

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลและสื่อฯ

2

3

 

 

 

 

 

3204-2308

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร

2

3

 

 

 

 

 

3204-2303

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

2

3

 

 

 

 

 

3204-2304

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2

3

     2.4  โครงการ                     4          หน่วยกิต

 

 

 

 

 

โครงการ     4     หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

3205-6001

โครงการ

4

8

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี            6         หน่วยกิต

 

วิชาเลือกเสรี          6        หน่วยกิต

 

 

 

วิชาเลือกเสรี            3        หน่วยกิต

 

 

 

3202-2006

พฤติกรรมผู้บริโภค

3

3

3204-2202

การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

3

4

 

 

 

3

3

 

 

 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร           40     ชั่วโมง

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

 

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 3

0

2

รวม     86     หน่วยกิต       118     ชั่วโมง

 

 

19

22

 

 

20

33