ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
       โดยกรอกภาคเรียนแล้วตามด้วยปีการศึกษา เช่น 1/2559,2/2559,3/2560,4/2560
รหัสประจำตัวนักเรียน :

ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่   27 พฤศจิกายน 2559