เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร
(เทคโนโลยี)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: นางสาวภรัณยา มิ่งสมร
อาจารย์: จุฑารัตน์ คงประสิทธิ์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของเอกสารในสำนักงาน ระบบเอกสารในสำนักงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดแฟ้ม การกำหนดดัชนีค้นหา การจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการประมวลผล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล (Filing) การจัดหมวดหมู่ การกำหนดระดับความปลอดภัยของเอกสาร การค้นหา การปรับปรุงแฟ้มเอกสาร การแปลงรูปเอกสารเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Acrobat หรือ โปรแกรมอื่นที่เหมาะสม