_____________________________________________________________________  
**กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น(เดินสายไฟฟ้าในอาคาร) ประจำปีการศึกษา 2559**
สอบถามเพิ่มเติม วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 0-3721-2220 Fax 0-3721-6825 ครูสมเกียรติ สุขปลั่ง โทร.085-833-2966